facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Evropské peníze hlídá bruselský úřad OLAF. Češi o něm ale neví.

09 Listopad 2010 Tisk PDF

Krátce po té, co jsem se stala poslankyní, jsem se dozvěděla o tom, že existuje Evropský úřad pro boj proti podvodům, který sídlí přímo v Bruselu a zaměstnává zhruba 500 lidí. Zabývá se prošetřováním podvodů s evropskými prostředky a korupce v evropských institucích. O fungování úřadu, kterému se v evropské hantýrce říká OLAF, ví v České republice málokdo. Proto jsem oslovila Pavla Bořkovce, zaměstnance evropského protikorupčního úřadu, a zeptala se ho na několik zásadních informací, které by mohly pomoci řešit některé korupční případy v České republice. Současně spolupracujeme s ministrem vnitra Radkem Johnem na tom, abychom o informace o Evropském úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) rozšířili protikorupční manuál.

 1. Mám podezření, že dotace EU byly čerpány podvodně. Co mám dělat?

OLAF vítá informace od kohokoli, kdo má podezření na podvod nebo korupci, které se dotýkají finančních zájmů Evropské unie. Máte-li podezření, spojte se s úřadem OLAF prostřednictvím kteréhokoliv níže uvedeného kanálu a s vašimi informacemi bude nakládáno přísně důvěrně. Osoby, které přicházejí s informacemi, nemusí dokazovat skutečnosti. To je úlohou úřadu OLAF.

 2. Jak mohu kontaktovat OLAF?

 • Poštou: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), Investigations+Operations, B-1049 Brussels, Belgie
 • Elektronickou poštou: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • Telefonicky: Na této internetové adrese lze najít seznam bezplatných telefonních čísel v jednotlivých členských státech:http://ec.europa.eu/anti_fraud/freephone/index_en.html. Upozorňujeme, že někteří poskytovatelé telefonních služeb neumožňují nezpoplatněnou službu. Z České republiky volejte číslo 00800 01 05 20 04.
 • Přes internet prostřednictvím systému pro oznamování podvodů:https://fns.olaf.europa.eu/

 3. Mohu komunikovat s úřadem OLAF česky?

Na OLAF se můžete obracet v češtině nebo v kterémkoli z 23 úředních jazyků Evropské unie.

 4. Mohu oznámit podvod anonymně?

Ano. OLAF zaručuje naprostou anonymitu. Kromě toho, pokud se rozhodnete oznámit informace přes internet prostřednictvím systému pro hlášení podvodů, můžete navázat dialog s vyšetřovateli úřadu OLAF a přitom zůstat v anonymitě.

Zaměstnancům evropských orgánů, kteří by chtěli upozornit na nepravosti, k nimž dochází v jejich oddělení (informátorům), se může dostat zvláštní ochrany.

 5. Kdy bych měl kontaktovat OLAF a jaké informace bych měl sdělit?

Čím dříve zkontaktujete OLAF, tím lépe. Na případy se může vztahovat promlčecí lhůta, a pokud věc není oznámena úřadu OLAF neprodleně, mohou se ztratit důležité informace. Chtěli bychom vědět, kdo je v podezření a z čeho je podezříván. Máte-li písemnosti, kterými můžete své informace doložit (např. korespondenci nebo faktury), poskytněte je také.

Neodkládejte však oznámení věci, která vás znepokojuje, kvůli nedostatku důkazů. V úřadu OLAF pracují týmy odborníků, kteří jsou vyškoleni k vyšetřování i takových případů, kdy lze vycházet jen z mála informací. Proto, máte-li podezření na podvod, nahlaste ho.

 5. Co když úředník Evropské unie bere úplatky?

Mezi orgány Evropské unie patří konkrétně Evropský parlament, Evropská rada, Evropská komise, Soudní dvůr, Účetní dvůr a Evropská centrální banka. OLAF odpovídá za vyšetřování podvodů, korupce a finančních nesrovnalostí, jichž se dopustí osoby pracující v uvedených orgánech EU, včetně jejich agentur, delegací, úředníků, dočasných zaměstnanců, místních sil a smluvních zaměstnanců. Je třeba uvést, že OLAF může vyšetřovat každého, kdo je podezřelý ze spáchání podvodu, který se dotýká finančních prostředků EU, bez ohledu na to, zda se jedná o úředníka EU či nikoli.

OLAF kontaktujte vždy, když máte podezření na manipulaci v procesu zadávání veřejných zakázek, když vás znepokojují nákladné dary nabízené za informace nebo když se domníváte, že dotace byly získány neoprávněně nebo byly zpronevěřeny.

 6. Co se stane, když nahlásím informace?

Všechna obvinění, o nichž se OLAF dozví, podléhají počátečnímu vyhodnocení, jehož cílem je určit, zda spadá do pravomoci úřadu. Vyhodnocení se postupují Výkonnému výboru pro vyšetřování a operace, který doporučí generálnímu řediteli, zda věc otevřít či nikoli. Generální ředitel nebo některý ředitel jednající jeho jménem rozhodne, zda doporučení přijmout. Když výbor doporučí věc zahájit, je zařazena do jedné z těchto čtyř kategorií:

 • Vnitřní vyšetřování: Jde o administrativní šetření v rámci orgánů a institucí Společenství za účelem odhalení podvodu, korupce nebo jiné nezákonné činnosti a patří sem závažné skutečnosti související s výkonem profesních povinností.
 • Vnější vyšetřování Jde o administrativní šetření mimo rámec orgánů a institucí Společenství za účelem odhalení podvodu či jiného nedovoleného jednání.
 • Koordinační věci: OLAF přispívá k šetření prováděnému státními úřady či jinými útvary Společenství tím, že usnadňuje sběr a výměnu informací a kontaktů.
 • Výpomoc při vyšetřování trestné činnosti: Jde o případy, v nichž příslušné orgány členského státu nebo třetí země vyšetřují trestnou činnost s pomocí úřadu OLAF.

 7. Kdy mohu očekávat písemnou odezvu od úřadu OLAF?

Prvotní vyhodnocení věci bývá dokončeno do dvou měsíců po obdržení informací, ale nejde o žádnou pevnou lhůtu. Pokud informátor souhlasil s tím, aby jej OLAF kontaktoval, lze si potom vyžádat rozhovor. Při dodržování zákonů o ochraně osobních dat se budeme snažit, abychom informátora zpravovali o aktuálním vývoji věci. Citlivé věci související s vyšetřováním však někdy brání odhalování podrobností.

 8. Kdo vyšetřuje?

V úřadě OLAF pracuje v současné době téměř 500 zaměstnanců z celé Evropské unie. Mnozí jsou bývalí vyšetřovatelé kriminální policie, pracovníci zpravodajských služeb, soudci, daňoví kontroloři a celníci. OLAF úzce spolupracuje s orgány členských států na prevenci podvodů, avšak ve svých operativních a vyšetřovacích funkcích si zachovává nezávislost a nepřijímá pokyny od jiného orgánu EU ani od kterékoli vlády.

 9. Jaké jsou kompetence českých a evropských úřadů?

Mandát úřadu OLAF pokrývá všechny výdaje EU a část příjmové strany rozpočtu. Zahrnuje souhrnný rozpočet, rozpočty spravované Unií nebo jejím jménem a některé mimorozpočtové fondy ve správě agentur EU. Do pravomoci úřadu patří i ochrana majetku Unie, jako jsou budovy a zařízení.

Někdy může být OLAF jediným subjektem, který smí vyšetřovat obvinění z podvodu. Zcela jednoznačné je to v případě rozpočtu, který Komise spravuje přímo. Zde totiž orgány států nemohou jednat, dokud OLAF nedokončí předběžné správní šetření.

V ostatních oblastech může být vhodnější, aby vyšetřování vedl členský stát ve vlastní pravomoci. Například strukturální fondy se řídí zásadou, že za kontrolu výdajů a za odhalování a nápravu nesrovnalostí odpovídají členské státy.

V případech, kdy má podvod mezinárodní rozměr, může OLAF přispět formou aktivní koordinace a pomoci.

 10. Může OLAF vyvinout tlak na českou policii nebo jiné orgány vyšetřování?

OLAF navázal účinné pracovní vztahy s orgány členských států, které hrají významnou úlohu v našem boji proti podvodům. Pokud členský stát neprovede doporučená návazná opatření, OLAF se bude zajímat o důvod. OLAF však nemá pravomoc nutit státní zástupce nebo vyšetřovatele v členských státech k tomu, aby konali.

Lisabonská smlouva to možná v budoucnosti změní, protože dává prostor pro zavedení funkce evropského veřejného prokurátora. V současnosti však OLAF nadále plní funkci správního a vyšetřovacího orgánu.

 11. Jaký trest či sankce lze uložit starostovi nebo úředníkovi?

OLAF nemá soudní pravomoc. Je to správní a vyšetřovací útvar a zpráva, kterou vypracovává na závěr vyšetřování, obsahuje pouze doporučení. OLAF může navrhovat řadu návazných opatření a může žádat orgány členských států o spolupráci.

 • Finanční: OLAF a Evropská komise mohou požadovat vrácení zneužitých prostředků.
 • Soudní: Existují-li důkazy o možném trestném činu, OLAF pošle svou zprávu příslušným orgánům členského státu s doporučením pokračovat ve věci soudní cestou.
 • Disciplinární: Jestliže úředník EU porušil profesní pravidla, věc je postoupena disciplinární komisi k rozhodnutí. Evropská komise uplatňuje politiku nulové tolerance.
 • Správní: Dozví-li se OLAF o spáchání podvodu, odpovědné osoby mohou být potrestány. Například systém včasného varování obsahuje databázi, podle níž dokáže upozornit orgány EU na podvodný podnik a zabránit tak předem opakování podvodu.
 
Joomla SEO powered by JoomSEF