facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Jak budeme lépe hospodařit s veřejnými penězi

07 Červenec 2011 Tisk PDF

Lidé odvádí peníze státu. Stát z těchto prostředků platí vzdělání, zdravotnictví, policii, hasiče, záchranku, ale i cesty, dálnice, kanalizaci či řadu dalších veřejných služeb a investic. Velkou část projektů stát realizuje prostřednictvím veřejných zakázek. Jedná se o cca 17,5 % HDP, což v roce 2009 představovalo 635 miliard korun. Pouze 45 % z tohoto objemu však prošlo přes otevřená řízení. I to přispívá k tomu, že se veřejné zakázky občas prodraží. Veřejnost čelí zpochybňování hospodaření s veřejnými prostředky ať už v kauze Promopro, nebo v oblasti zadávání armádních zakázek. Všem je také známá karlovarská losovačka. Všechny tyto případy inspirovaly Ministerstvo pro místní rozvoj a to sněmovně překládá novelu zákona o veřejných zakázkách. Podle pana ministra nám všem občanům České republiky může ušetřit až 90 miliard korun z veřejných rozpočtů ročně.

 Změny, které novela přináší, lze rozdělit do pěti skupin.

1) Snížení limitů: Postup podle zákona bude nově povinný pro všechny veřejné zakázky na dodávky a služby přesahující 1 milion korun a u stavebních prací v hodnotě vyšší než 3 miliony korun. Od roku 2014 bude výběrové řízení vypisováno u každé zakázky nad sjednocenou hranici 1 milionu korun. Tímto krokem dojde k přesunu zhruba 20 tisíc veřejných zakázek malého rozsahu do zákonného režimu. Stát tak dostane pod kontrolu značnou část objemu veřejných financí, které připadají právě na tyto zakázky malého rozsahu, u kterých v současné době nemusí být vypisováno výběrové řízení. Radnicím se tak podstatně stíží možnost přihrávat zakázky spřáteleným firmám či dokonce firmám jednotlivých starostů nebo zastupitelů. Dále se sníží limit u podlimitních veřejných zakázek na stavební práce v případě zjednodušeného podlimitního řízení, a to ze současných 20 milionů korun na 10 milionů korun. V takovém případě by veřejní zadavatelé u zhruba jednoho tisíce zakázek ročně nemohli již nadále využívat zjednodušené podlimitní řízení s mírnějším režimem zadávání.

2) Posílení transparentnosti. Jsou stanoveny nové povinnosti pro zadavatele, kdy musí uveřejňovat určité informace a dokumenty na internetu. Jde o povinné předběžné oznámení veřejné zakázky s odůvodněním její účelnosti, ekonomické zdůvodnění včetně nastavení kvalifikace a hodnocení, uveřejnění textové části zadávací dokumentace a písemné zprávy zadavatele. Povinné bude uveřejňovat smlouvy a skutečně uhrazené ceny za zakázku. Návrh zákona také prodlužuje dobu na uchování zadávací dokumentace na 10 let a upravuje vztah zákona o veřejných zakázkách k zákonu o svobodném přístupu k informacím. Neměly by proto již nastávat případy, kdy veřejné orgány odpírají občanům informace ohledně průběhu výběrového řízení s odkazem na obchodní tajemství a důvěrné informace.

 3) Protikorupční opatření. Mezi tato opatření lze zahrnout nový institut tzv. významných veřejných zakázek, které jsou charakterizovány podle výše předpokládané hodnoty u státu, krajů a obcí - od 20 milionů korun až po 300 milionů korun u státu. Tyto zakázky budou podléhat schválení vlády či zastupitelstva včetně nezávislých hodnotitelů, kteří budou členy hodnotících komisí s právem podání podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a musí k nim být vypracován oponentní posudek. Ruší se možnost krácení lhůt, protože docházelo k absurdním situacím, kdy hodně zakázek bylo vypsáno přes vánoční svátky a hodně zakázek bylo vypsáno přes svátky na začátku července, a i ty byly započítány do lhůt. A naopak se prodlužují lhůty u významných veřejných zakázek. Dodavatel bude nadále povinen předložit seznam akcionářů, kteří drží více jak 10 % akcií.

4) Posílení hospodářské soutěže. Ruší se možnost omezovat počty dodavatelů v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním včetně zrušení losování. Z výběrového řízení by měly zmizet také nesmyslné kvalifikační požadavky, kvůli kterým jsou potom výběrová řízení diskriminační a lze je šít na míru vybraným uchazečům. Při nedostatečné soutěži novela povinně přikazuje zrušit zadávací řízení, pokud nebude moci zadavatel hodnotit alespoň tři nabídky. Soutěž by měla být posílena i obligatorním používáním elektronických aukcí u některých druhů zboží. Nově bude také uchazeč předkládat prohlášení, že u dané veřejné zakázky neuzavřel kartelovou dohodu, týkající se nabídek s jinými subjekty. Tedy už se nebude opakovat žádná další notoricky známá karlovarská losovačka a bude mnohem obtížnější předem připravit zakázku na míru konkrétní firmě. Bude se daleko více soutěžit a tím se sníží konečné ceny a ušetří se peníze z rozpočtů.

5) Změny aplikační praxe. Novela dále upravuje některé otázky ze zadávací praxe zadávání. Jde o upřesnění některých protokolů, které je zadavatel povinen vyhotovovat v průběhu výběrového řízení, stanovení možnosti odstoupení od smlouvy přímo ze zákona a nemožnosti učinit podstatné změny smlouvy. Zvyšují se sankce ukládané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže na dvojnásobek či stanovení povinnosti postupovat v přísnějším režimu při zadávání zakázek v oblasti vodárenství veřejnými zadavateli, zejména obcemi. V případě veřejných zakázek na stavební práce jsou v novele upraveny nově další náležitosti zadávací dokumentace.

Samozřejmě, že jsou s těmito změnami zákona spojena i jistá negativa. Opatření týkající se snížení limitu, posílení transparentnosti a protikorupčních opatření budou mít značný finanční dopad na veřejné rozpočty, respektive na všechny zadavatele. Zvýší se administrativní zátěž a dojde k nárůstu finančních prostředků potřebných pro realizaci samotných zadávacích řízení. Snížením limitů dojde také ke značnému nárůstu případů řešených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, což přináší další požadavky na finanční zajištění jeho činnosti ve výši kolem 70 milionů korun ročně.

V konečném efektu, kdy získáme kontrolu nad desítkami miliard korun, jsem přesvědčena, že daný zákon je krokem správným směrem a jeho přínos je nesrovnatelně vyšší než náklady, které bude stát jeho realizace. Nevymýtíme tím korupci a lidskou hamižnost, můžeme však prostor pro tato jednání maximálně zúžit a zvýšit konkurenci, soutěživost a vnést do celého procesu více světla a ušetřit státnímu rozpočtu a nám všem desítky miliard korun ročně.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF