facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Můj druhý rok ve sněmovně

31 Květen 2012 Tisk PDF

Sešel se rok s rokem a už jsou tomu dvě léta, co jsem poprvé usedla do poslanecké lavice. Stejně jako první rok mého volebního období se i v roce druhém udála řada akcí a bylo přijato množství zákonů či jejich novel. Ráda bych proto opět zrekapitulovala své působení v Poslanecké sněmovně a poděkovala všem za Vaši přízeň a podporu.

Protikorupční politika:

Ve sněmovně se zaměřuji hlavně na plnění  programového prohlášení vlády, obzvláště  kapitoly Právo, spravedlnost, veřejná správa, byrokracie a korupce, ale i protikorupční strategie. Oba tyto dokumenty zavazovaly vládu k přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, což se také v říjnu 2011 stalo. Díky pozměňovacímu návrhu, který jsem spoluvytvářela, byly v taxativním výčtu doplněny trestné činy týkající se veřejných zakázek a hospodářské soutěže. Schválení této legislativy nám mimo jiné umožní připojit se k signatářům Úmluvy OSN proti korupci.

Po celoroční práci se nám taktéž začátkem roku 2012 podařilo schválit novelu zákona o veřejných zakázkách. Díky mnou předloženému pozměňovacímu návrhu budou vlastnickou strukturu povinně zveřejňovat i subdodavatelé, kteří se na plnění zakázky podíleli více než z 10 %. Považuji to za zásadní krok vpřed v úsilí o efektivnější a průhlednější zadávání a realizaci veřejných zakázek v České republice.

Výstupy z mnou iniciovaných kulatých stolů o lobbingu velkou mírou přispěly ke zpracování analýzy jeho regulace v českém prostředí. Závěry z kulatých stolů jsem prezentovala i na konferenci v Senátu věnované lobbingu.

Zároveň jsem spolupředkládala návrh novely zákona o Státním fondu rozvoje bydlení, který umožní lepší čerpání prostředků z EU na podporu bytové politiky a regionální rozvoj z tzv. finančního nástroje JESSICA a návrh nastavující systém odchodného u zdravotních záchranářů.

Zahraniční politika:

Osobně jsem se zabývala otázkou zrušení thajských víz a podařilo se. S platností od 11. srpna 2011 nepotřebují držitelé českých cestovních pasů při vstupu na území Thajska pro turistický pobyt do 30 dnů vízum.

Obrátila jsem se dopisem na vysokou představitelku EU baronku Ashton s návrhem, že by dodržování sankcí uvalených vůči Iránu kvůli podezření z vývoje jeho jaderného programu, mohli monitorovat zaměstnanci diplomatického zastoupení EU v Teheránu.

Pro kolegy ze Zahraničního výboru jsem připravila znění dopisu našim protějškům v Kanadě týkající se otázky kanadských víz pro české občany. Dopis způsobil otevření diskuze na toto téma. Několikrát jsme taktéž jednali s paní velvyslankyní v rámci skupiny přátel Kanady.

Zahraniční výbor dal taktéž záštitu semináři o brandingu ČR, který se konal v Poslanecké sněmovně a na kterém studenti FSV prezentovali výsledky své rozsáhlé studie právě o značce ČR a potřebě její zastřešující komunikační strategie, která musí být nadresortní a systémová. Konkrétně jsem pro vytvoření pracovní skupiny pod Úřadem vlády. Správná prezentace České republiky totiž může ovlivnit nejen turistický ruch u nás, ale i export naší země. Toto téma bylo dlouhodobě podceňováno. Studenti výrazně přispěli k jeho znovuotevření a přinesli mnoho kvalitních podnětů a nápadů pro vytvoření jednotné komunikační strategie. Velmi děkuji za jejich práci. Věřím, že se nám ve spolupráci se Zahraničním výborem podaří oslovit nejen celou sněmovnu, ale i vládu.

Taktéž se mi podařilo zařadit na jednání výboru body týkající se Proexportní strategie a Nové strategie CzechInvestu.

Pravidelně se setkávám se zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí a řeším s nimi členství České republiky v mezinárodních organizacích. Předložila jsem ministerstvu konkrétní návrhy, kterými bychom dokázali ušetřit značný objem finančních prostředků, které bychom mohli lépe využít na propagaci republiky v rámci diplomatických misí a přispět tak k větší konkurenceschopnosti naší země.

Jednala jsem se švýcarským velvyslancem ohledně Mostecké uhelné společnosti a trestních řízení týkajících se této kauzy.

Se Zahraničním výborem jsem pracovně navštívila Brazílii a Moldávii a účastnila jsem se pozorování voleb v Bulharsku v rámci Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Dále jsem doprovodila delegace paní předsedkyně Němcové na zahraniční návštěvě Rakouska a Dánska a na půdě sněmovna přijala řadu zahraničních návštěv.

Navštívila jsem prestižní konferenci Forum 2000, kde mě zvláště zaujaly diskuze o perspektivě demokracie a vlády práva ve 21. století, či o vládě práva v dnešní globální ekonomice.

Komunikace s lidmi:

Po více než roce, co jsem se obrátila na Kancléře s návrhem na změnu webu Poslanecké sněmovny Parlamentu, můžeme slavit úspěch. Sněmovna má nový design svých stránek, které jsou nyní přehlednější, lépe se na nich orientuje a obsahují více informací. Sněmovní tisky tak například najdete i na facebooku.

Setkala a diskutovala jsem se stovkou studentů a žáků jak ze základních, tak středních i vysokých škol. Navštívila jsem jednání studentského parlamentu na Gymnáziu v Uničově, besedovala se studenty Střední zdravotní školy v Hranicích a přivítala jsem na 60 dětí ze Základní školy 1. Máje v jednacím sále Zahraničního výboru.

Stejně jako loni jsem finančně podpořila Model Evropské unie a byla jsem hostem Pražského studentského summitu, kde jsem hovořila v bloku týkajícím se diplomacie.

O prázdninách jsem využila pozvání pana ředitele Herinka do Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci. Toto pracoviště má výsledky světové úrovně zvláště v oblastech biotechnologie, nanotechnologie, optiky a medicinální chemie a biochemie.

Během celého roku jsem odpověděla občanům na tisíce emailů a pravidelně diskutuji aktuální politické dění na svém facebookovém profilu. Díky Vašim podnětům, jsem mohla předat desítky tipů na příslušná ministerstva týkající se oblastí zneužívání sociálních dávek, dopravy, e-governmentu a zahraniční politiky. Též jsem na návrh starostů z Jesenicka oslovila Ministerstvo vnitra s návrhy území, která by mohla být využita v rámci vyrovnání územního dluhu vůči Polsku.

Úzce spolupracuji též se svými stážisty a tímto jim děkuji za jejich práci.

Pokrok v regionu:

S kolegyní Dášou Navrátilovou jsme škole a školce v Mostkovicích předaly část našich nevyčerpaných náhrad ve výši 42 400 Kč. Za peníze se nakoupilo vybavení do školky -postýlky, stolečky a židličky.

Oslovila jsem vedení Olomouckého kraje s dotazy na téma rozdělování dotací z Regionálního operačního programu (ROP) a udělování odměn zaměstnancům záchranné služby. Zároveň jsem napsala otevřený dopis vedení města Olomouce týkající se rozvoje a oprav areálu Výstaviště Flora a prodeji domu U Bakaláře.

Během poslaneckých pondělků navštěvuji obce v regionu. Nedávno jsem byla v Šumperku, kde jsme se setkali s vedením obce a podnikateli. Předtím jsem zavítala do Hněvotína, kde opravili školu a s místními žáky a učiteli jsem debatovala nejen o politice. Jedno pondělní dopoledne jsem strávila ve Skaličce, malé obci poblíž Hranic na Moravě, která se stala vítězem loňského ročníku Vesnice roku 2011. Se starostou Víceměřic jsem hovořila o rozpočtovém určení daní, o sociálních službách, ale i o jeho plánech na rozvoj obce.

Setkávám se i s regionálními podnikateli na individuálních schůzkách. Například jsem byla na pile Javořici v Ptení a uspořádala jsem ve spolupráci s velvyslancem v Polsku panem Janem Sechterem výjezd pro podnikatele a starosty z Jesenicka do polských Katovic na Evropský hospodářský kongres, kde se měli možnost setkat se svými partnerskými městy na území Polska a taktéž získat vhodné kontakty pro obchodní spolupráci.

Na čem pracuji nyní:

Na změně zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, který bude lépe odpovídat praktickým potřebám jednotlivých úvěrových případů.

Jsem členkou vyjednávací skupiny pro rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu i na společnosti vlastněné státem a územně samosprávnými celky. 

S kolegy z Úřadu vlády jsme oslovili zástupce všech parlamentních stran a zřídili pracovní skupinu k vytvoření etického kodexu poslance.

Více se budu v dalším roce zabývat otevřeností státní správy a e-governmentu. V současnosti bych velmi přivítala posun v přípravě e-sbírky. Pečlivě budu sledovat fungování základních registrů, které mohou výrazně zlepšit a zpřehlednit služby veřejné správy.

Snažím se apelovat na předložení zákona o úřednících, který považuji za klíčovou normu našeho volebního období. Daří se práce na novém zákonu týkajícím se kontroly financování politických stran. Právě před měsícem skončilo připomínkové řízení.

Pracuji i na novele zákona o finanční kontrole, kde jsme ve spolupráci s kolegy upozornili Ministerstvo financí na řadu nejasností a opatření, která jsou v rozporu s mezinárodními kontrolními standardy a mohou kolidovat i s požadavky Evropské komise. Věřím, že se nám na základě této diskuze podaří přijmout komplexní pozměňovací návrh, který nedostatky odstraní.

Zajímám se o Lesy ČRa jejich hospodaření. Nelíbí se mi, kolik prostředků Lesy ČR investovaly do inzerce a advokátních a poradenských služeb. Alarmující je také fakt, že stát neumí převést zisk ze státního podniku Lesy ČR republiky do své kasy a 13 miliard Kč, které našemu rozpočtu velmi chybí, tak stále zůstává na účtu Lesů. Politika Lesů ČR by také mohla dát více prostoru menším dřevozpracovatelům a těžařům a pomoci tak rozvoji oblastí s vysokou nezaměstnaností jako kupříkladu Jeseníky.

Jsem členkou podvýboru pro novelu Jednacího řádu poslanecké sněmovny, kde bychom chtěli omezit možnost předkládání pozměňovacích návrhů ve druhém čtení.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF