facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Nevládní organizace vyzývají poslance

25 Říjen 2011 Tisk PDF

 „Schvalte nové protikorupční kroky v zákoně o veřejných zakázkách a nepřijímejte nepřipravené pozměňovací návrhy na poslední chvíli!“

Společná tisková zpráva Transparency International ČR, o.p.s., Oživení, o. s. a Nadace Open Society Fund Praha, 24. října 2011

Vyzýváme poslance, aby schválili vládní návrh novely zákona o veřejných zakázkách a neakceptovali pozměňovací návrhy, které jdou proti základnímu smyslu a funkci novely. Upozorňujeme, že zejména návrhy předložené Hospodářskému výboru sněmovny výrazně omezují protikorupční dopad připravovaných změn.

Vládní návrh je výsledkem společné, více než půlroční, odborné diskuse expertů z různých společenských oblastí (veřejná správa, politické strany, podnikatelé, akademická půda, neziskový sektor) a odpovídá Programovému prohlášení a Protikorupční strategii Vlády ČR. “V návrhu je řada pozitivních změn (snížení limitů, rozšíření povinně zveřejňovaných informací), jejichž schválení oproti současnému stavu výrazně posílí transparentnost trhu s veřejnými zakázkami a možnosti jejich veřejné kontroly”, říká Martin Kameník z Oživení.

Zákonodárci i vláda ČR si však zároveň musí uvědomit, že všechny problémy ve veřejných zakázkách nelze vyřešit pouze novelizací zákona o zakázkách.Je tedy nutné, aby vláda zároveň implementovala další legislativní i nelegislativní nástroje, které jsou zásadní pro ozdravení veřejných zakázek v ČR.

Mezery spatřujeme zejména v chybějícím státním poradenském a zadávacím servisu pro zadavatele (např. centrální nákupní a poradenská agentura), v nedostatečné kontrole hospodárnosti a efektivity veřejných zakázek a značné anonymitě příjemců zisků z veřejných zakázek. Na špatném stavu se také negativně projevuje nízká profesionalita zadavatelů, do značné míry způsobená absencí účinného služebního zákona a minimálních profesionálních standardů pro osoby zainteresovaných do zadání zakázky. S tím také souvisí takřka jejich nedohledatelná odpovědnost v případě pochybení. “I přes zmíněné nedostatky považujeme vládní návrh za přijatelný kompromis, který představuje první a nezbytný krok směřující ke zprůhlednění veřejných zakázek v ČR”, dodává David Ondráčka z TIC.

Jednání Hospodářského výboru PSP se uskuteční v úterý ráno, návrh zákona bude projednáván ve druhém i třetím čtení ještě na této schůzi sněmovny.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF