facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Poznámky ke Koncepci zahraniční politiky ČR

04 Listopad 2011 Tisk PDF

Zahraničně-politická koncepce České republiky

Zahraničně-politická koncepce vystihla aktuální výzvy mezinárodního prostředí, ve kterém se naše zahraniční politika formuje. Správně pojmenovala výchozí pozici naší republiky, která je zásadní pro další diskuze o zahraniční politice. Velmi se mi líbí ta část koncepce o působení ČR v mezinárodních institucích, obzvláště v OSN. Za pozitivní také považuji teritoriální preference ČR.

I když už je koncepce schválená, myslím, že můžeme vést diskuzi o tom, čím ji šlo lépe obohatit. Vnímám kritiku pana prezidenta, která resonovala médii. Až na pár výjimek (např. poskytování pomoci Kosovu, které čelí řadě podezření napojení vlády na organizovaný zločin a korupční sítě), nemůžu osobně fakticky odmítnout to, co koncepce obsahuje. Mohu se však vymezit tomu, co mi v ní chybí a zvláště pak způsobu její tvorby .

Ve svém příspěvku bych ráda vystihla několik otázek, které mi při opětovné četbě koncepce napadly.

Proč tato koncepce neobsahuje konkrétní kroky?

Důvodem abstraktnějšího vyznění některých bodů je podle mého názoru:

 1. způsob tvorby – omezená spolupráce s ostatními, kteří by naplnili konkrétní kroky: například nevidím zcela fungující spolupráci mezi MZV a MPO v oblasti podporu exportu, či lákání investic do ČR, omezená spolupráce ve tvorbě vízové politiky
 2. obecně postavení MZV v českém systému. Pozoruji špatné propojení nejen s ostatními ministerstvy, ale i podnikateli a lidmi, kteří jsou na práci ZÚ závislí. Ti totiž dokáží pojmenovat své problémy konkrétně. Ti chápu roli MZV především ve sbírání informací od strategických partnerů a jejich prodávání a prosazování na mezinárodním poli. Taktéž monitorování vnímání ČR v zahraničí a upozorňování domácí scény na problematické oblasti. To vše si ovšem vyžaduje intenzivní komunikaci s ostatními aktéry české zahraniční politiky.

Cílem koncepce bylo nalézt hlavní záměr. MZV si svůj záměr vymezilo. Další vize chce rozvíjet v navazujících strategiích. Tato mnohočetnost a nejednotnost může, ale nemusí být vnímána negativně. Vedle této koncepce existují rozpracovaná koncepce pro krajany, koncepce rozvojové pomoci, bezpečnostní strategie, koncepce pro EU atd.

Jaké konkrétní věci by mohly ve strategii zaznít?

 • Obecně: pojmenování hlavních problémů a jejich řešení
 • rozmístění ambasád ČR včetně zastupitelských úřadů a jejich personální obsazení
 • termíny vypracování souvisejících strategií (např. proexportní strategie, strategie CzechTrade, CzechInvest, Česká centra, koncepce pro krajany, bezpečnostní strategie, případně energetická koncepce atd.
 • větší důraz na nové přístupy MZV, například v případě násobujících se kontaktů vyjíždějících velvyslanců s podnikateli, případně jiné nastavené pravidelné schůzky se strategickými partnery


 

 • diverzifikace struktury obchodní výměny ČR, snižování závislosti na obchodu EU, zaměření na státy BRICS ve snaze prohlubování obchodních vztahů s nimi

 

 • zlepšení efektivity zahraniční služby,(personální pokrytí v mezinárodních organizacích - vzdělávání diplomatů, podpora stáží v mezinárodních organizacích, jasný plán zastoupení a pokrytí ve světě, racionalizace evropských zastoupení)
 • jasná vízová politika (Kanada, ale i zjednodušení získávání víz pro země, které jsou pro nás obchodně strategické)
 • čitelné instituce v proexportní politice
 • racionalizace a reformy mezinárodních organizací
 • smysluplné členství v mezinárodních, obzvláště v těch, které se snaží spolupracovat na zajištění bezpečnosti (mezinárodní, organizovaný zločin, energetická, surovinová, kybernetická bezpečnost, boj s epidemiemi apod.)

Jak koncepci vytvářet? Jak tvořit zahraniční politiku?

 • je důležité rozlišovat mezi evropskou a zahraniční politikou
 • při vytváření je třeba úzce spolupracovat s ostatními ministerstvy, která by měla aktivně nejen průběžně informovat MZV o svých zahraničních aktivitách a požadavcích, ale obzvláště v případě vytváření zahraniční koncepce formovat zásadní změny, které požadují
 • MZV by mělo navíc do průběžné tvorby koncepce zapojit i podnikatele a jiné strategické partnery
 • kromě ryze vnějších otázek by se podle mého názoru mohla koncepce zaměřit na vnitřní strukturu a efektivitu práce (zákon o zahraniční službě)

Závěr:

Koncepce je přijatelná. Ostatně hlasovala jsem pro. Nicméně větší dopad na dění by měla, pokud bychom konkretizovali naše hlavní cíle v zahraniční politice poněkud konkrétněji.

 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF