facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Stanovisko Platformy pro transparentní veřejné zakázky

13 Leden 2012 Tisk PDF

Platforma vyzývá poslance k maximálně odpovědnému hlasování tak, aby ke zmaření úsilí posledních dvou let nedošlo. Vzhledem k tomu, že senátní pozměňovací návrhy týkající se transparentnosti vlastnictví

 • jsou legislativně zmatečné (navzájem si odporující paragrafy, odkazy na neexistující ustanovení),
 • vedly by k zúžení otevřené soutěže ve veřejném zadávání (tzn.méně nabídek, vyšší ceny), neboť by vyhnaly z veřejného zadávání dodavatele s rozsáhlejším výrobním řetězcem či rozptýlenou vlastnickou strukturou, velké mezinárodní skupiny organizované na bázi partnership, společnosti financované bankami se zastavenými akciemi či privátními kapitálovými fondy, a další,
 • v rozporu s (i) vládními prohlášeními o snižování administrativní zátěže a (ii) požadavky EU by přinesly enormní administrativní zátěž pro dodavatele, zejména pro malé a střední podniky, a
 • přes toto vše by měly jen velmi omezený protikorupční efekt (např. neřeší jiné smlouvy se státem než veřejné zakázky, ani zprostředkovatelské provize, atd.), takže např. naprostá většina korupčních afér z poslední doby by byla nepostižena,

vyzývá Platforma poslance, aby schválili novelu zákona o veřejných zakázkách v původním znění, nikoliv ve znění senátních pozměňovacích návrhů , které by veřejné zadávání v České republice uvrhly v naprostý chaos. Zároveň Platforma apeluje na zákonodárce, aby v nejvyšší možné míře napomohli přijetí kvalitní a komplexní právní úpravy transparentnosti vlastnictví ve všech vztazích mezi soukromým a veřejným sektorem.

Platforma podporuje přijetí komplexní právní úpravy transparentnosti vlastnictví v soukromých subjektech, které se účastní smluv mezi soukromým a veřejným sektorem. Odhalování vlastnické struktury uchazečů o smlouvy s veřejným sektorem napomůže omezování zájmových konfliktů, a tím i poctivé soutěži. Platforma podporuje přijetí takové právní úpravy založené zejména na následujících principech:

 • úprava by se měla vztahovat v zásadě na všechny transakce mezi veřejným a soukromým sektorem (tedy nejen veřejné zakázky, ale i smlouvy, kde veřejná instituce je příjemcem plateb, např. pronájmy, prodeje majetku, veřejné podpory),
 • úprava odhalování vlastnické struktury by měla být přiměřená a vyvážená, a opatření nesmějí přinášet nadměrnou administrativní zátěž,
 • zájmový konflikt dodavatelů nesmí být presumován (ne “presumpce viny”),
 • úprava bude zohledňovat návrhy nových zadávacích směrnic EU publikovaných 20.prosince 2011 (COM2011/895 a COM2011/896),
 • zvláštní (vyšší) požadavky ohledně odhalování vlastnické struktury budou stanoveny podnikajícím právnickým osobám s mimořádně vysokým poměrem výnosů z veřejných zdrojů vůči celkovým výnosům,
 • pozornost bude věnována
 • zprostředkovatelským smlouvám/provizím,
 • držení podílů ve společnostech “za jiného” profesionály se zákonem uloženou povinností mlčenlivosti,
 • rozsahu prohlášení veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů,
 • pro snadnější orientaci bude východiskem platný právní řád, přičemž budou v maximální možné míře využity definice a postupy, které již existující předpisy obsahují (např. zákon proti praní špinavých peněz č.258/2008 Sb.),
 • monitoring a identifikace podezřelých praktik ve smlouvách s veřejným sektorem by neměly být jen na každém zadavateli, ale měly by být centralizovány (jak to předvídají návrhy nových zadávacích směrnic EU).

Celé znění ZDE.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF