facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Vláda projedná Úmluvu OSN proti korupci

18 Červenec 2012 Tisk PDF

Vláda tento týden na své schůzi projedná návrh na ratifikaci Úmluvy OSN proti korupci, kterou předkládá ministr spravedlnosti. 

Úmluva byla přijata v roce 2003 V Mexiku. Dohoda poprvé stanovila mezinárodní rámec boje proti zpronevěrám veřejných financí, praní špinavých peněz, úplatkářství a nezákonnému obohacování. Vstoupila v platnost v prosinci 2005 po její ratifikaci 30 státy. Česko dohodu podepsalo už v dubnu 2005, ale dosud ji jako z posledních členských států EU neratifikovalo. Jednou z podmínek možné ratifikace bylo přijetí legislativy upravující o trestní odpovědnost právnických osob. Což se stalo již na konci loňského roku. Předpokládá se, že ratifikace v Parlamentu by měla proběhnout do konce září, aby mohla Úmluva nabýt účinnosti už letos.

Účelem této Úmluvy je:

 • účinněji a efektivněji prosazovat a posilovat opatření k prevenci a potírání korupce;
 • prosazovat, usnadňovat a podporovat mezinárodní spolupráci a technickou pomoc;
 • prosazovat integritu, odpovědnost a řádné spravování veřejných záležitostí a řádné zacházení s veřejným majetkem.

Vztahuje se na prevenci, vyšetřování a stíhání korupce a na zmrazení, zabavení, konfiskaci a navrácení výnosů z trestné činnosti.

Úmluva podrobně vyjmenovává opatření k prevenci korupce, včetně uplatňování preventivní strategie a praxe, vytvoření orgánů pro prevenci korupce, uplatňování pravidel chování pro veřejné činitele a objektivních kritériích při náboru a služebním postupu veřejných zaměstnanců a při veřejných zakázkách. Doporučuje podporu průhlednosti a povinnosti skládat účty při spravování veřejných financí a v soukromém sektoru, s přísnějšími standardy účetnictví a auditu. Stanovena jsou také opatření k prevenci praní špinavých peněz společně s opatřeními pro zabezpečení nezávislosti soudnictví. K doporučeným preventivním opatřením patří podávání informací veřejnosti a účast společnosti.

Pokud jde o kriminalizaci, odhalování a potlačování, doporučuje Úmluva státům přijmout taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná pro to, aby za trestné činy byla považována celá řada jednání. Jedná se o tyto činy:

 • korupce vnitrostátních nebo cizích veřejných činitelů a činitelů veřejných mezinárodních organizací;
 • defraudace, zpronevěra nebo jiná forma zneužití veřejného nebo soukromého majetku ze strany veřejného činitele;
 • obchodování s vlivem;
 • zneužití funkcí a nezákonné obohacování.

Úmluva ve všech ohledech považuje za korupci nabídku nebo přijetí neoprávněné výhody pro sebe nebo jinou osobu či subjekt.

V soukromém sektoru požaduje vytvoření trestného činu zpronevěry a korupce. Existují také trestné činy praní výnosů z trestné činnosti, nakládání s odcizeným majetkem, bránění výkonu spravedlnosti a účast na zpronevěře nebo korupci a pokus o ně.

Státům je doporučeno podniknout nezbytná opatření s cílem:

 • stanovit odpovědnost právnických osob;
 • umožnit zmrazení, zabavení a konfiskaci;
 • chránit svědky, znalce a oběti;
 • chránit osoby podávající oznámení;
 • řešit následky trestných činů korupce;
 • zajistit, aby subjekty nebo osoby, které utrpěly škodu v důsledku korupčního jednání měly právo zahájit soudní řízení za účelem získání náhrady;
 • ustavit orgán nebo orgány nebo jmenovat osoby specializované na potírání korupce cestou vymáhání práva;
 • podporovat spolupráci s orgány činnými v trestním řízení;
 • podporovat spolupráci mezi vnitrostátními orgány a se soukromým sektorem;
 • překonávat překážky, jež mohou vzniknout v souvislosti s aplikací zákonů o bankovním tajemství;
 • brát v úvahu předchozí odsouzení údajného pachatele v jiném státě pro účely využití takových informací v trestním řízení;
 • uplatnit soudní pravomoc nad trestnými činy spáchanými na území daného státu, proti státu nebo státním příslušníkem tohoto státu atd.

Státy také mají přijmout nezbytná opatření týkající se řízení a sankcí proti veřejným činitelům pro zachování odpovídající rovnováhy mezi jejich imunitami a trestnými činy, které spáchali, včetně následků.

Jednu kapitolu úmluva věnuje mezinárodní spolupráci. Státy mají spolupracovat v trestních věcech, ve věcech vydávání a předávání odsouzených osob, a to v řadě situací popsaných v Úmluvě. Významným námětem této kapitoly je vzájemná právní pomoc a úmluva předkládá celou řadu scénářů s cílem uvést co nejširší škálu možností pomoci.

Státy mohou také v případě potřeby předat trestní řízení, vést společné vyšetřování a využívat zvláštní metody vyšetřování, jako je elektronické sledování. Orgány činné v trestním řízení mají vzájemně spolupracovat prostřednictvím účinnějších komunikačních cest a spolupráce při vedení vyšetřování.

Kapitola V se týká navrácení majetku. Navrácení majetku podle této kapitoly je základní zásadou Úmluvy. Finanční instituce jsou vybízeny, aby ověřovaly totožnost zákazníků a nominálních vlastníků finančních prostředků uložených na účtech vysoké hodnoty a aby se vyhýbaly bankám, jež nemají fyzickou existenci a nejsou přičleněny k regulované finanční skupině. Kapitola dále specifikuje opatření, která se mají přijmout k přímému navrácení majetku, a aparát, který je nezbytný pro jejich realizaci prostřednictvím mezinárodní spolupráce v oblasti konfiskace. Takový majetek by se měl vracet v souladu s pravidly stanovenými úmluvou. Zvážit je také nutné finanční zpravodajskou jednotku a dvoustranné či mnohostranné dohody a ujednání pro zvýšení účinnosti mezinárodní spolupráce.

Státy mají vytvořit konkrétní školicí programy a vzájemně si poskytovat co nejširší možnou technickou pomoc. Úmluva stanoví shromažďování, výměnu a analýzu informací o korupci a také praktická opatření pro prohloubení spolupráce na různých úrovních a také finanční a hmotnou pomoc s cílem podpořit snahy rozvojových zemí účinně předcházet korupci a bojovat proti ní.

Zavádí se konference států, smluvních stran Úmluvy s cílem zlepšit schopnosti a spolupráci států, smluvních stran při dosahování cílů popsaných v této Úmluvě a podporovat a kontrolovat její provádění.

Text úmluvy ZDE.

Vnitrostátní a mezinárodní smlouvy a dokumenty týkající se boje s korupcí.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF