facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Návrh zákona o veřejném dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí

19 Září 2012 Tisk PDF

Vláda na svém včerejším večerním zasedání projednávala návrh zákona o veřejném dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o změně některých dalších zákonů. Doufám, že tento návrh schválí vláda v podobě, v jaké jej předložilo vnitro ve spolupráci s vicepremiérkou Karolínou Peake. Osobně jsem přesvědčena, že zákon o veřejném dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí je správným krokem. Současně chce vláda vyjednávat i s opozicí. Jednání proběhnou během jednoho měsíce. Pomozte nám prosadit tento návrh a napište dalším poslancům důvody, proč by tento návrh měli podpořit.

Tento návrh vzniká, protože existuje kolem financování stran řada otazníků. Občané nepovažují stranické financování a financování předvolebních kampaní jako dostatečně transparentní. Je pro ně velmi obtížné dohledat, jak strany nakládají s prostředky, které pochází z veřejných zdrojů. Na nedostatky financování politických stran upozornila také zpráva Organizace států bojujících proti korupci GRECO (The Group of States against Corruption, orgán Rady Evropy).

Jejich doporučení najdet ZDE.

Pár informací k novele:

  • Politické strany musí zřídit transparentní účet pro vedení financování kampaní.
  • Politické strany budou předkládat konkrétnější výroční finanční zprávy o svém hospodaření. Lepší přehled příjmů a výdajů stran a hnutí pomůže k tomu, aby dostatečně lidé lépe mohli pozorovat skutečný tok peněžních prostředků.
  • Nově se zavádí povinnost předkládat samostatnou zprávu o financování volební kampaně.
  • Strany si musí povinně zřídit transparentní účet pro oddělené vedení prostředků určených na volební kampaň.
  • Strany budou muset uvádět slevy na kampaň a svým názvem či zkratkou označovat své reklamy a billboardy.
  • Zavádí se standardní sankční mechanismus správních deliktů a přestupků (dosud bylo v zásadě možné toliko nucené rozpuštění nebo pozastavení činnosti politické strany). Za porušení pravidel stranám hrozí pokuty až 600 tisíc korun.
  • Návrh zpřísňuje pravidla pro výběr auditora. Auditorem by mohla být pouze osoba, která nemá jakýkoli přímý nebo nepřímý, finanční, obchodní, pracovněprávní nebo jiný vztah ke straně a hnutí a jeho výběr by povinně prováděl interní revizní orgán strany.
  • Mění se způsob vyplácení příspěvku na činnost strany státem a stanoví se možnost pozastavení vyplácení při porušení povinností.
  • Abychom mohli účinně kontrolovat dodržování pravidel, zřizuje se nezávislý úřad malého typu pro kontrolu financování, tzv. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

  Jak má úřad fungovat?

  Předsedu Úřadu jmenuje na návrh Senátu Parlamentu České republiky a odvolává prezident republiky. Předseda Úřadu je jmenován na dobu 7 let a nemůže být jmenován na více než 2 po sobě jdoucí funkční období. Člena Úřadu jmenuje na návrh Senátu Parlamentu České republiky a odvolává prezident republiky. Člen Úřadu je jmenován na dobu 7 let a může být jmenován opakovaně. Úřad zjišťuje, jak strany a hnutí dodržují povinnosti v oblasti hospodaření stanovené zákonem o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, včetně volebních kampaní.

  Co má zpráva o financování volební kampaně obsahovat?

  • Přehled bezúplatných plnění poskytnutých na kampaň s uvedením obvyklé ceny včetně údajů o darcích. Taktéž výši výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty.
  • Strany musí specifikovat na co a v jaké výši prostředky skutečně čerpaly. Např. rozlišit výdaje na velkoplošnou a ostatní venkovní propagaci, inzerci a propagaci v tištěných médiích, na internetu, v rozhlasu a v televizi. Cenu za předvolební mítinky, výrobu propagačních předmětů a dárků, případně na další volební výdaje.

  Zvýší se též dostupnost údajů o hospodaření stran a hnutí pro veřejnost. Úřad bude zveřejňovat všechny výroční finanční zprávy a jejich případné doplnění na internetových stránkách.

   

  Co si myslí NGO?

  "Nevládní organizace kvitují, že strany mají dostat povinnost každoročně předkládat úřadu finanční zprávu. Nyní podobný, ale méně podrobný dokument odevzdávají do Poslanecké sněmovny. Ve zprávě bude muset být závěr auditora, účetní výkazy a například také přehled příjmů strany s připojenou informací o prodaných či pronajatých nemovitostech a přehled podílů v obchodních společnostech či družstvech, které strana či hnutí drží."

  "Transparency International - Česká republika, o.p.s. (TIC) obecně vítá jakýkoli krok směřující k posílení transparentnosti financování politických stran. Na naléhavost řešení této otázky v České republice TIC opakovaně upozorňovala, např. na své tiskové konferenci v lednu tohoto roku. Je nepochybné, že dnešní stav je naprosto neudržitelný a představuje jeden z největších zdrojů korupce v naší zemi. TIC je připravena aktivně se podílet na dalších jednáních k řešení této problematiky."

   
  Joomla SEO powered by JoomSEF